Khi thực hiện lập chứng từ về tiền gửi, phải có các thông tin liên quan danh mục tài khoản ngân hàng, khách hàng, nhân viên.

  • Danh mục nhân viên

Toàn bộ danh sách nhân viên trong Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ kế toán tiền gửi

Chọn thực đơn Danh mục > Nhân viên

  • Danh mục khách hàng

Toàn bộ danh sách khách hàng (bao gồm cả nhà cung cấp) có phát sinh giao dịch liên quan đến Đơn vị.

Chọn thực đơn Danh mục > Phân nhóm để tiến hành phân nhóm khách hàng hay nhà cung cấp

Sau đó chọn thực đơn Danh mục > Khách hàng > Danh mục để tiến hành nhập danh sách khách hàng hay nhà cung cấp theo từng nhóm tương ứng.

  • Danh mục tài khoản ngân hàng

Danh mục các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Chọn thực đơn Danh mục > Tài khoản ngân hàng để tiến hành nhập danh mục tài khoản ngân hàng.

Hướng dẫn khai báo Danh mục tại mục hướng dẫn theo chức năng Danh mục (thêm mới một đối tượng)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh