Khi thực hiện lập chứng từ về tiền vay, phải có các thông tin liên quan danh mục khách hàng, nhân viên, khế ước vay.

  • Danh mục nhân viên

Nhập danh sách nhân viên thực hiện giao dịch vay tiền

Chọn thực đơn Danh mục > Nhân viên

  • Danh mục khách hàng

Toàn bộ danh sách khách hàng (bao gồm cả nhà cung cấp, người cho vay, ngân hàng) có phát sinh giao dịch vay tiền.

Chọn thực đơn Danh mục > Phân nhóm để tiến hành phân nhóm người cho vay, ngân hàng...

Sau đó chọn thực đơn Danh mục > Khách hàng > Danh mục để tiến hành nhập danh sách khách hàng hay nhà cung cấp theo từng nhóm tương ứng.

  • Danh mục khế ước vay

Chọn thực đơn Danh mục > khế ước vay  để tiến hành nhập danh mục khế ước vay

Hướng dẫn khai báo Danh mục tại mục hướng dẫn theo chức năng Danh mục (thêm mới một đối tượng)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh