Khi thực hiện lập chứng từ về bán hàng và cung cấp dịch vụ, phải có các thông tin liên quan danh mục khách hàng, nhân viên, hàng hóa, dịch vụ

  • Danh mục nhân viên

Nhập danh sách nhân viên thực hiện giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chọn thực đơn Danh mục > Nhân viên

  • Danh mục khách hàng

Toàn bộ danh sách khách hàng (bao gồm cả nhà cung cấp) có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ

Chọn thực đơn Danh mục > Phân nhóm để tiến hành phân nhóm khách hàng hay nhà cung cấp

Sau đó chọn thực đơn Danh mục > Khách hàng > Danh mục để tiến hành nhập danh sách khách hàng hay nhà cung cấp theo từng nhóm tương ứng.

  • Danh mục hàng hóa

Nhập danh sách danh mục hàng hóa phát sinh trong giao dịch bán hàng

Chọn thực đơn Danh mục > Phân nhóm để tiến hành phân nhóm hàng hóa

Sau đó chọn thực đơn Danh mục > Hàng hóa > Danh mục để tiến hành nhập danh sách hàng hóa theo từng nhóm tương ứng.

  • Danh mục dịch vụ

Nhập danh sách danh mục dịch vụ phát sinh trong giao dịch cung cấp dịch vụ

Chọn thực đơn Danh mục > Phân nhóm để tiến hành phân nhóm dịch vụ

Sau đó chọn thực đơn Danh mục > Dịch vụ > Danh mục để tiến hành nhập danh sách dịch vụ theo từng nhóm tương ứng.

Hướng dẫn khai báo Danh mục tại mục hướng dẫn theo chức năng Danh mục (thêm mới một đối tượng)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh