Danh mục là các đối tượng được đưa vào phần mềm để quản lý được số liệu liên quan. Ví dụ các khách hàng có giao dịch với doanh nghiệp được tạo thành một danh mục khách hàng để theo dõi công nợ. Danh mục tài sản cố định để theo dõi nguyên giá và khấu hao của tài sản… Các danh mục cần nhập vào đầy đủ và cập nhật thường xuyên trong quá trình sử dụng.

Trước khi đưa phần mềm vào sử dụng cần khai báo danh mục các đối tượng cần theo dõi bởi vì phần mềm cần theo dõi quản lý đối tượng ngay từ khi nhập số liệu vào, mặt khác khi cập nhật chứng từ cũng phải kê khai chi tiết đối tượng kế toán trong nghiệp vụ đang thực hiện.

Các đối tượng cần nhập danh mục:

  • Khách hàng
  • Tài khoản ngân hàng
  • Tài sản (TSCĐ)
  • Hàng hóa
  • Kho hàng
  • Nhân viên....

Cách thức khai báo danh mục các đối tượng kế toán cần theo dõi được hướng dẫn tại chức năng Thêm mới một đối tượng trong menu Danh mục

Cách thức khai báo danh mục TSCĐ được hướng dẫn tại mục hướng dẫn theo nghiệp vụ - kế toán tài sản cố định

Cách thức khai báo danh mục chi phí trả trước được hướng dẫn tại mục hướng dẫn theo nghiệp vụ - khai báo danh mục chi phí trả trước

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh