Chi phí trả trước trong doanh nghiệp gồm có:

Chi phí trả trước phát sinh mới

Chi phí đã có phân bổ trước khi sử dụng phần mềm

Tất cả các khoản chi phí trả trước đều được nhập vào phần mềm để tự động phân bổ các khoản chi phí trả trước. Cách thức nhập các khoản chi phí trả trước tương tự như nhập danh mục tài sản cố định

Bước 1: Vào Danh mục > Chi phí trả trước

Bước 2: Màn hình nhập thông tin chi phí trả trước hiển thị: Nhấn nút

Nhập các thông tin chung về chi phí trả trước gồm có:

  • Mã: mã chi phí trả trước
  • Tên: Tên khoản chi phí trả trước
  • Ngày đưa vào sử dụng: Nhập thông tin ngày đưa vào sử dụng
  • Tài khoản nguyên giá: Ngắn hạn 142 (bằng hoặc dưới 1 năm), dài hạn 242 (trên 1 năm)
  • Tài khoản chi phí: Tài khoản phản ánh chi phí được phân bổ

Nhập thông tin về thời gian phân bổ:

  • Chọn thời gian phân bổ theo:Tháng, quý, năm
  • Tổng thời gian phân bổ:Tổng thời gian dự tính phân bổ chi phí trả trước
  • Thời gian phân bổ còn lại: Nếu là chi phí phân bổ trước khi sử dụng phần mềm thì nhập số thời gian còn lại phải phân bổ, nếu là chi phí phát sinh mới thì bằng tổng thời gian phân bổ
  • Chọn thời điểm bắt đầu phân bổ

Bước 3: Cuối cùng để lưu lại nhấn nút

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh