Việc nhập số dư ban đầu chỉ thực hiện một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm . Trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu người sử dụng phải vào menu Quản trị > Hệ thống tài khoản kiểm tra lại Hệ thống tài khoản xem có cần mở chi tiết cho các tài khoản trong hệ thống hay không? Vì phần mềm đã thiết lập sẵn một hệ thống tài khoản chuẩn theo Thông tư 200/2015/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC, đồng thời cũng thiết lập sẵn các tài khoản cần theo dõi chi tiết như: TK 131 chi tiết theo khách hàng, TK 331 chi tiết theo nhà cung cấp, TK 141 chi tiết theo nhân viên... Do vậy, người sử dụng cần chú ý các tài khoản đã được tích chọn Theo dõi theo thì không cần phải mở tài khoản con để theo dõi chi tiết nữa. Việc khai báo số dư ban đầu của tất cả các tài khoản trước khi đưa phần mềm vào sử dụng là cần thiết bởi vì như thế phần mềm sẽ theo dõi chính xác tình hình các tài khoản trước khi nhập số liệu mới vào. Việc khai báo này phải đảm bảo tính chính xác nhằm tránh những sai sót liên quan sau khi nhập số liệu.


Cách thức khai báo được hướng dẫn chi tiết tại chức năng Số dư ban đầu trong menu Quản trị

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh