Mở chức năng tổng hợp số liệu cuối kì. Mục chọn các chức năng tính đơn giá bình quân cuối kì hiển thị:

Người dùng nên tick chọn vào các chức năng này như sau:

5. Khấu hao tài sản cố định

6. Phân bổ chi phí trả trước

7. Thực hiện các bút toán kết chuyển

7.1 Khấu trừ thuế GTGT

khấu hao, phân bổ chi phí, tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ

5. Khấu hao tài sản cố định: phần mềm tự động phát sinh các định khoản khấu hao.

Sau khi chọn chức năng này và nhấn nút thì phần mềm sẽ xuất hiện màn hình

định nghĩa khấu hao TSCĐ

Màn hình này chỉ ra định nghĩa khấu hao tài sản cố định như xác định tài khoản chi phí khi phân bổ khấu hao, số phần trăm phân bổ. Các tài khoản chưa được định nghĩa tài khoản phân bổ hiển thị màu đỏ. Người dùng sử dụng các nút chức năng để định nghĩa tài khoản phân bổ khấu hao. Có thể chọn chức năng để sao chép các định nghĩa từ kì kế toán trước.

Sau khi chọn chức năng này phần mềm sẽ tự động thực hiện các bút toán khấu hao như đã định nghĩa. Xem các bút toán tự động này tại chứng từ Kế toán tự động > Trích khấu hao tài sản cố định

bút toán trích khấu hao tự động

6. Phân bổ chi phí trả trước: phần mềm tự động phân bổ chi phí trả trước. Cách thức thực hiện và kết quả của chức năng này tương tự như chức năng khấu hao tài sản cố định. Sau khi chọn chức năng này và nhấn nút tiếp theo phần mềm sẽ xuất hiện:

định nghĩa phân bổ chi phí trả trước

Màn hình này chỉ ra định nghĩa phân bổ chi phí trả trước như xác định tài khoản chi phí nhận phân bổ các khoản trích trước, số phần trăm phân bổ. Các tài khoản chưa được định nghĩa tài khoản phân bổ hiển thị màu đỏ. Người dùng sử dụng các nút chức năng để định nghĩa tài khoản phân bổ chi phí trả trước. Có thể chọn chức năng để sao chép các định nghĩa từ kì kế toán trước.

Sau khi chọn chức năng này phần mềm sẽ tự động thực hiện các bút toán phân bổ như đã định nghĩa. Xem các bút toán tự động này tại chứng từ Kế toán tự động > Phân bổ chi phí trả trước.

7. Thực hiện các bút toán kết chuyển

7.1 Khấu trừ thuế GTGT: Chức năng này nhằm thực hiện bút toán tự động khấu trừ thuế GTGT cuối kì. Thực hiện định khoản Nợ Tk 3331/Có TK1331. Lưu ý: Chỉ làm bút toán kết chuyển VAT được khấu trừ khi có phát sinh doanh thu. Tháng nào không có doanh thu thì treo nợ TK133, khi có doanh thu mới kết chuyển

Xem các bút toán tự động khi thực hiện chức năng này tại Kế toán tự động > Bút toán kết chuyển

7.2 Tính giá thành thành phẩm: Chức năng này nhằm tập hợp tất cả chi phí, tính giá thành nhập kho thành phẩm.

Cuối tháng, vào Phiếu Nhập thành phẩm thực hiện bút toán Nợ TK 155/Có TK 154 chỉ ghi số lượng nhập. Khi thực hiện Tổng hợp số liệu, đến bước Định nghĩa kết chuyển tài khoản, chọn TK nguồn 154, TK đích 155, chọn Loại Tính giá nhập kho. Kết thúc Tổng hợp số liệu, phần mềm sẽ tự động tính giá nhập kho và thêm Thành tiền vào bút toán Nợ TK 155/ Có TK 154 trước đó.

định nghĩa kết chuyển cuối kỳ

7.3 Định nghĩa tỷ lệ phân bổ

Chức năng này nhằm lập các tỷ lệ phân bổ dùng để thực hiện kết chuyển, phân bổ giữa các tài khoản. Ví dụ khi muốn thiết lập phần trăm kết chuyển chi phí (nhân công, nguyên vật liệu, chi phí sản xuất chung) sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với 1 tỷ lệ phần trăm hoàn thành theo từng công đoạn sản xuất. Ví dụ hình dưới thể hiện sản phẩm ở công đoạn 1 chỉ hoàn thành 70%, sản phẩm ở công đoạn 2 hoàn thành 81%, sản phẩm ở công đoạn 3 hoàn thành 100%. Nên thiết lập phần trăm tỷ lệ phân bổ giữa các tài khoản kết chuyển chi phí tương ứng với mức hoàn thành theo từng công đoạn như bên dưới. Chức năng này có liên quan đến phần định nghĩa kết chuyển tài khoản

lập tỷ lệ phân bổ

8. Chức năng khóa sổ kỳ kế toán

Khi chọn chức năng này, phần mềm sẽ tự động khóa sổ kỳ kế toán đã chọn. Người dùng nên xem xét kĩ lại tất cả các số liệu của kỳ kế toán trước khi chọn chức năng này bởi vì sau khi chọn chức năng này thì sổ kế toán sẽ bị khóa, không sửa được số liệu.

Kỳ kế toán đã bị khóa sẽ hiển thị dưới dạng dòng chữ đỏ.

Phần mềm có chức năng mở khóa sổ kỳ kế toán nhằm sửa lại kỳ kế toán, nếu cần (nên phân quyền sử dụng chức năng này cho người có trách nhiệm nhằm bảo đảm tính an toàn của dữ liệu)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh