Lưu ý: Trước khi thực hiện phục hồi dữ liệu, yêu cầu phải thoát khỏi phần mềm ở tất cả các máy trạm

Sau khi chọn nút phục hồi dữ liệu, màn hình sẽ hiển thị như bên dưới. Sau đó tiếp tục thực hiện theo trình tự theo các bước sau:

phục hồi dữ liệu

1. Chọn tập tin sao lưu. Tập tin sao lưu là tập tin chứa tất cả các dữ liệu kế toán đã sử dụng trước đây và đã được sao lưu. Tập tin này được thiết lập ở bước thiết lập các thông số của phần mềm khi khởi tạo mới. Sau khi chọn đường dẫn tới tập tin sao lưu, chọn xác nhận.

2. Phần mềm hiển thị thông tin vừa nhập, vui lòng kiểm tra lại thông tin đã nhập có đúng. Nhấn nút nếu cần thay đổi.

phục hồi dữ liệu- hoàn thành

3. Nhấn nút để phần mềm bắt đầu việc phục hồi dữ liệu.

khởi tạo

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh