Sau khi tạo tập tin dữ liệu phần mềm sẽ hiện ra màn hình khởi tạo như bên dưới:

khởi tạo

Nhấn nút này để tiếp tục khởi tạo dữ liệu

Nhấn nút này nếu muốn thoát khỏi phần mềm và khởi tạo dữ liệu vào lúc khác

Sau khi nhấn nút màn hình sẽ  hiển thị như bên dưới

cách khởi tạo

Lúc này xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp này sử dụng cho người dùng ban đầu mới cài đặt phần mềm hoặc người dùng muốn tạo một hệ thống sổ sách mới ( trong trường hợp phần mềm sử dụng cho nhiều công ty hoặc muốn tạo một hệ thống sổ sách mới cho công ty đang sử dụng vì một lý do nào đó). Tiến hành như sau:

khởi tạo mới

khởi tạo

Chọn nút khởi tạo mới như hình bên và nhấn nút

Sau đó tiếp tục với bước khởi tạo mới


  • 2. Khởi tạo dữ liệu bằng cách phục hồi dữ liệu sao lưu trước đây (do cài đặt lại phần mềm hoặc gặp sự cố)

Trường hợp này sử dụng khi máy tính người dùng gặp sự cố nên phải cài đặt lại phần mềm. Và dữ liệu trong phần mềm sử dụng trước đó đã được sao lưu và vẫn còn trong máy tính. Khi đó ta tiến hành phục hồi dữ liệu như sau:

phục hồi dữ liệu

phục hồi

Chọn nút phục hồi dữ liệu như hình trên và nhấn nút

Sau đó tiếp tục với các bước phục hồi dữ liệu8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh