Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ


Doanh thu bán hàng hóa

Dùng cho các nghiệp vụ bán hàng hóa không thu tiền ngay (tiền mặt hay tiền gửi). Tự động xuất kho hàng hóa

Doanh thu bán thành phẩm

Dùng cho các nghiệp vụ bán thành phẩm không thu tiền ngay (tiền mặt hay tiền gửi). Tự động xuất kho thành phẩm

Doanh thu dịch vụ

Dùng cho các nghiệp vụ cung cấp dịch vụ không thu tiền ngay ( tiền mặt hay tiền gửi)

Doanh thu khác

Dùng cho các nghiệp vụ phản ánh doanh thu hoạt động tài chính hay thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhưng không thu được bằng tiền (tiền mặt hay tiền gửi)

Phần tiếp theo sẽ liệt kê các định khoản thường gặp trong phân hệ kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ, các định khoản của kế toán bán hàng đại lý, kế toán hoạt động gia công, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. Cấu trúc của phần liệt kê này là:

  • Nội dụng hạch toán: Nội dung của nghiệp vụ
  • Hạch toán: Chi tiết định khoản của nghiệp vụ
  • Phân hệ hạch toán: Hướng dẫn phân hệ hạch toán tương ứng theo nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh hiện tượng trùng chứng từ

Căn cứ vào hướng dẫn trên, tùy vào nội dung nghiệp vụ, theo hướng dẫn phân hệ hạch toán người dùng chọn chứng từ nhập vào phù hợp sau đó thực hiện hạch toán như hướng dẫn định khoản.

Hướng dẫn thêm mới chứng từ được hướng dẫn chi tiết tại Các thao tác khi thêm mới chứng từ.

Ví dụ: Khi gặp nghiệp vụ ghi nhận doanh thu bán chịu sản phẩm hàng hóa như sau: Ghi nhận doanh thu bán chịu hàng hóa cho công ty Phú Mỹ với chi tiết hàng bán là 15 máy điện thoại SAMSUNG B500, ĐG:2.100.000 Đ, 17 máy điện thoại NOKIA-7210, ĐG:2.500.000 Đ

STT

Nội dung

Hạch toán

Phân hệ hạch toán

1

Doanh thu bán chịu sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nôp

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa thuế)(5111,5112,5113,5118)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

Căn cứ vào nghiệp vụ và bảng hướng dẫn trên người dùng định khoản nghiệp vụ này là(theo hướng dẫn tại cột hạch toán)

Nợ TK 131(Chi tiết khách hàng công ty Phú Mỹ): 81.400.000

 Có TK 5111( Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ): 74.000.000

 Có TK 3331(Thuế GTGT phải nộp): 7.400.000

Tiếp tục vào phân hệ Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ chọn chứng từ cần nhập là Doanh thu bán hàng hóa

chứng từ doanh thu bán hàng hoánhập thông tin chứng từ

thông báo

Với nghiệp vụ trên phần mềm sẽ tự động xuất kho giá vốn, có thể xem chi tiết chứng từ xuất kho giá vốn tại phân hệ kế toán quản lý kho, chứng từ Xuất bán hàng thương mại

phiếu xuất kho tự động

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh