Kế toán TSCĐ


Tăng TSCĐ

Dùng cho các ngiệp vụ phản ánh tăng tài sản cố định mà không do chi tiền mặt, tiền gửi hay tiền vay. Ví dụ như tăng tài sản do cấp trên cấp vốn bằng tài sản, chưa trả tiền cho người bán....

Giảm TSCĐ

Dùng cho các nghiệp vụ phản ánh giảm tài sản cố định nhưng không làm tăng quỹ tiền mặt hay tiền gửi. Ví dụ như phản ánh tài sản giảm khi thanh lý, nhượng bán hay chuyển tài sản đi đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết...

Điều chỉnh nguyên giá TSCĐ

Dùng cho các nghiệp vụ điều chỉnh nguyên giá ví dụ như điều chỉnh tăng sau khi sửa chữa lớn làm tăng nguyên giá của tài sản

Khấu hao tài sản

Dùng cho các nghiệp vụ trích khấu hao đặc biệt như khấu hao tài sản theo mùa vụ, khấu hao tài sản khi phát hiện thừa tài sản dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Phần tiếp theo sẽ liệt kê các định khoản thường gặp trong phân hệ kế toán tài sản cố định. Cấu trúc của phần liệt kê này là:

  • Nội dụng hạch toán: Nội dung của nghiệp vụ
  • Hạch toán: Chi tiết định khoản của nghiệp vụ
  • Phân hệ hạch toán: Hướng dẫn phân hệ hạch toán tương ứng theo nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh hiện tượng trùng chứng từ

Căn cứ vào hướng dẫn trên, tùy vào nội dung nghiệp vụ, theo hướng dẫn phân hệ hạch toán người dùng chọn chứng từ nhập vào phù hợp sau đó thực hiện hạch toán như hướng dẫn định khoản.

Hướng dẫn thêm mới chứng từ được hướng dẫn chi tiết tại Các thao tác khi thêm mới chứng từ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh