Áp dụng nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh hiện tượng trùng chứng từ vì thế các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền gửi trừ các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt đều được nhập tại phân hệ kế toán tiền gửi, phần mềm sẽ tự động tổng hợp số liệu vào các phân hệ kế toán liên quan.

Các bước thực hiện nhập chứng từ mới được hướng dẫn chi tiết tại Các thao tác khi thêm mới chứng từ trong mục hướng dẫn theo chức năng

Kế toán tiền gửi


Giấy báo Nợ

Dùng để hạch toán các khoản chi qua các tài khoản tiền gửi ngân hàng trừ nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt

Giấy báo Có

Dùng để hạch toán các khoản thu qua các tài khoản tiền gửi ngân hàng trừ nghiệp vụ chi tiền mặt gửi tiền vào tài khoản ngân hàng

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh