Kế toán tiền vay


Vay tiền

Dùng cho các nghiệp vụ vay tiền không thu về tiền mặt hay tiền gửi ví dụ như dùng trực tiếp khoản tiền vay trả nợ nhà cung cấp hay nghiệp vụ vay để mua hàng hóa

Trả tiền vay

Dùng cho các nghiệp vụ trả tiền vay không bằng tiền mặt hay tiền gửi ví dụ như trả khoản vay bằng hiện vật, hàng hóa...

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh