STT

Nội dung

Hạch toán

1

Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại ngân hàng

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng

  Có TK 111: Tiền mặt

2

Xuất quỹ tiền mặt mua chứng khoản ngắn hạn, dài hạn hoặc đầu tư vào công ty con

Nợ TK 121, 221 (2212, 2213, 2218)

  Có TK 111: Tiền mặt

3

Xuất quỹ tiền mặt chi cho hoạt động đầu tư XDCB

Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở đang

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 111: Tiền mặt

4

Xuất quỹ tiền mặt đem đi kí quỹ kí cược

Nợ TK 1388: Phải thu khác (Chi tiết: cầm cố kí quỹ kí cược ngắn hạn)

Nợ TK 244: Kí quỹ kí cược dài hạn

  Có 111: Tiền mặt

5

Xuất quỹ tiền mặt đưa tài sản cố định vào sử dụng ngay

Nợ TK 211: Tài sản cố định( giá mua chưa có thuế)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 111: Tiền mặt (Tổng giá thanh toán)

6

Xuất quỹ tiền mặt mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, hàng hóa về nhập kho để dùng vào sản xuất kinh doanh

Nợ TK 152,153,156,157

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 111: Tổng giá thanh toán

7

Xuất quỹ tiền mặt mua hàng hóa về nhập kho (kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì)

Nợ TK 611: Mua hàng (giá chưa thuế)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

   Có TK 111: Tổng giá thanh toán

8

Xuất quỹ tiền mặt thanh toán các khoản nợ phải trả

Nợ TK 311,315,331,333,334,338

    Có TK 111: Tổng giá phải trả

9

Xuất quỹ tiền mặt mua nguyên liệu vật liệu sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Nợ TK 154,642...

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 111: Tổng giá thanh toán

10

Xuất quỹ tiền mặt sử dụng cho hoạt động tài chính và hoạt động khác

Nợ TK 635,811

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 111: Tổng giá phải trả

11

Các khoản phát hiện thiếu quỹ tiền mặt chưa xác định được nguyên nhân

Nợ TK 1381: Phải thu khác

  Có TK 111: Tiền mặt


Các bước để lập chứng từ:

Ví dụ với nghiệp vụ: Ngày 2/12/2008 rút quỹ tiền mặt gửi tiền vào ngân hàng (tài khoản tiền gửi tại ngân hàng ABC) số tiền 1.000.000 đồng do nhân viên A đi thực hiện giao dịch

Bước 1: Căn cứ vào nghiệp vụ, thực hiện nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh trùng chứng từ. Chọn chứng từ nhập vào phù hợp. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn những ví dụ thường gặp về những ngiệp vụ cần nhập vào chứng từ Phiếu chi (những nghiệp vụ hạch toán Có TK 111). Từ đó với nghiệp vụ này người dùng sẽ chọn Phân hệ hạch toán là kế toán tiền mặt và chứng từ cần nhập là Phiếu chi.

Bước 2: Sau khi đã chọn được phân hệ hạch toán và chứng từ cần nhập vào phù hợp. Nhấn nút để thêm mới chứng từ.

lập phiếu chi

Bước 3: Phần mềm hiển thị màn hình nhập chứng từ. Thực hiện việc nhập thông tin chứng từ.

nhập thông tin chứng từ

Bước 4: Nhấn nút để lưu lại chứng từ

Bước 5: Nhấn nút để in phiếu chi

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh