Các nghiệp vụ lập phiếu thu:

STT

Nội dung

Hạch toán

1

Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 111: Tiền mặt( tổng giá thanh toán)

  Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa thuế)

  Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

2

Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế theo phương pháp khấu trừ(như lãi đầu tư ngắn hạn, dài hạn, thu về thanh lý , nhượng bán tài sản...)

Nợ TK 111: Tiền mặt ( tổng tiền thu được)

  Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (chưa thuế)

  Có TK 711: Thu nhập khác (chưa thuế)

  Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

3

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, vay ngắn hạn, dài hạn

Nợ TK 111: Tiền mặt

  Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng

  Có TK 341: Số tiền vay

4

Thu hồi các khoản nợ phải thu

Nợ TK 111: Tiền mặt

  Có TK 131: Phải thu khách hàng

  Có TK 136: Phải thu nội bộ

  Có TK 138: Phải thu khác

  Có TK 141: Tạm ứng

5

Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn, các khoản kí quỹ, kí cược hoặc thu hồi các khoản cho vay

Nợ TK 111: Tiền mặt (1111, 1112)

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (Số lỗ khi khi thu hồi các khoản đầu tư tài chính)

  Có TK 121, 138, 244, 221

  Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

6

Các khoản kiểm kê tiền mặt thừa chưa rõ nguyên nhân

Nợ TK 111: Tiền mặt

 Có TK 3381: Tài sản thừa chờ giải quyết

7

Khi nhận được vốn góp bằng tiền mặt

Nợ TK 111: Tiền mặt

 Có TK 411: Nguồn vốn kinh doanh

Các bước để lập chứng từ:

Ví dụ với nghiệp vụ:

Ngày 14/09/2011 bán hàng thu tiền mặt của Công ty TNHH Xuân Anh (VAT:10%)

Điện thoại NOKIA N6 SL: 10 ĐG: 5.800.000 (đ/chiếc)

Theo hoá đơn GTGT số: 0075492; ký hiệu: 04AC/11P

Bước 1: Căn cứ vào nghiệp vụ, thực hiện nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh trùng chứng từ. Chọn chứng từ nhập vào phù hợp. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn những ví dụ thường gặp về những ngiệp vụ cần nhập vào chứng từ Phiếu thu (những nghiệp vụ hạch toán Nợ TK 111). Từ đó với nghiệp vụ này chọn Phân hệ kế toán tiền mặt chọn chứng từ phiếu thu.

Bước 2: Sau khi đã chọn được phân hệ hạch toán và chứng từ cần nhập vào phù hợp. Nhấn nút để thêm mới chứng từ.

lập phiếu thu

Bước 3: phần mềm hiển thị màn hình nhập chứng từ. Thực hiện việc nhập thông tin chứng từ.

nhập thông tin chứng từ

chọn đối tượng tài khoản

Bước 4: Sang tab Hóa đơn để nhập hóa đơn bán ra cho nghiệp vụ. Do nghiệp vụ có phát sinh hóa hơn bán ra

nhập thông tin hoá đơn

Bước 5: Nhấn nút để lưu lại chứng từ

Sau khi nhấn nút Lưu, phần mềm hiển thị thông báo đã thực hiện xuất kho tự động (như đã cài đặt tại mục thiết lập tự động xuất kho giá vốn)

thông báo

Vào phân hệ chứng từ Quản lý kho chọn chứng từ Xuất bán hàng thương mại để xem bút toán xuất kho giá vốn (phần mềm tự động xuất kho giá vốn tương ứng với số hàng đã bán)

phiếu xuất kho tự động

Bước 6: In phiếu thu và phiếu xuất kho bằng cách chọn phiếu tương ứng và nhấn nút

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh