TÀI SẢN NGẮN HẠN

  • Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
  • Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hoá), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.
  • Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Vốn bằng tiền; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác.
  • Thuộc loại tài khoản này còn bao gồm tài khoản chi sự nghiệp.


DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN THUỘC LOẠI TÀI KHOẢN 1

Tài khoản 111: Tiền mặt

Tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 113: Tiền đang chuyển

Tài khoản 121: Chứng khoán kinh doanh

Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng

Tài khoản 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Tài khoản 136: Phải thu nội bộ

Tài khoản 138: Phải thu khác

Tài khoản 141: Tạm ứng

Tài khoản 151: Hàng mua đang đi trên đường

Tài khoản 152: Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản 153: Công cụ, dụng cụ

Tài khoản 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Tài khoản 155: Thành phẩm

Tài khoản 156: Hàng hóa

Tài khoản 157: Hàng gửi đi bán

Tài khoản 158: Hàng hóa kho bảo thuế

Tài khoản 161: Chi sự nghiệp

Tài khoản 171: Giao dịch mua, bán Trái phiếu Chính Phủ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh