Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư dài hạn khác và đầu tư XDCB ở doanh nghiệp, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ.

2. Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.

Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị đã hao mòn của TSCĐ.

3. Kế toán phải phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định trong các báo cáo kế toán, thống kê và phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp chỉ tiêu của Nhà nước.

4. Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn như: Đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản,. . . kế toán phải phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm theo giá thực tế (đối với các loại chứng khoán, bất động sản,. . . các khoản vốn góp liên doanh). Đồng thời phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính dài hạn và các khoản chi phí (nếu có), lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.


DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN THUỘC LOẠI TÀI KHOẢN 2

Tài khoản 211: Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản 212: Tài sản cố định thuê tài chính

Tài khoản 213: Tài sản cố định vô hình

Tài khoản 214: Hao mòn tài sản cố định

Tài khoản 217: Bất động sản đầu tư

Tài khoản 221: Đầu tư vào công ty con

Tài khoản 222: Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Tài khoản 228: Đầu tư khác

Tài khoản 229: Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 241: Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản 242: Chi phí trả trước

Tài khoản 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài khoản 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh