Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản thu nhập khác trong kỳ. Cuối kỳ toàn bộ thu nhập được kết chuyển toàn bộ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư.


DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN THUỘC LOẠI TÀI KHOẢN 7

Tài khoản 711: Thu nhập khác

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh