Loại tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động SXKD tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí khác là những khoản chi phí (lỗ) do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản chi phí trong kỳ, cuối kỳ được kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư cuối kỳ.


DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN THUỘC LOẠI TÀI KHOẢN 8

Tài khoản 811: Chi phí khác

Tài khoản 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh