Chủ đề này giới thiệu các cách lọc tìm chứng từ theo những tiêu thức khác nhau để tìm dữ liệu nhanh hơn. Các bước lọc tìm được tiến hành như sau:

Bước 1:

  • Chọn tiêu thức cần lọc. Ví dụ bạn muốn tìm chứng từ phát sinh theo ngày cụ thể nào đó thì có thể chọn tiêu thức là ngày chứng từ, hoặc nếu muốn tìm theo số tiền cụ thể ( khi lập báo cáo tài chính bị lệch số thì có thể tìm chứng từ sai bằng cách này) thì chọn tiêu thức là tổng số tiền
  • Chọn tiêu thức bằng cách nhấp chuột vào tiêu đề cột tương ứng

Bước 2:

  • Trỏ chuột vào dấu như hình bên và thực hiện lọc tìm

lọc tìm dữ liệu

  • Nếu chọn Custom ( Tùy chỉnh) thì bạn sẽ tìm dữ liệu theo điều kiện bạn đặt ra thêm, thiết lập các tùy chọn để lọc tìm phù hợp. Phần mềm thiết lập 2 tùy chọn And (và) Or (hoặc). Thiết lập tùy chọn như sau:

lọc tìm dữ liệu

lọc tìm dữ liệu lọc tìm dữ liệu


lọc tìm dữ liệu lọc tìm dữ liệu

lọc tìm dữ liệu

Bước 3 :

Chọn các nút chức năng:

  • Sau đó đồng ý chọn
  • Muốn hủy việc lọc tìm chọn
  • Sau khi chọn Ok thì tại màn hình chứng từ sẽ hiển thị những chứng từ nằm trong điều kiện lọc tìm
  • Như ví dụ trên đã thiết lập điều kiện lọc tìm là tìm trong trường Thành tiền những chứng từ có giá trị lớn hơn 300.000 và nhỏ hơn 450.000. sau khi thực hiện kết quả hiển thị tại màn hình là:

kết quả sau khi lọc tìm

  • Để hiển thị lại đầy đủ chứng từ chọn nút lọc tìm lại sau đó chọn (All) hoặc sử dụng 2 nút tại dòng điều kiện lọc tìm

lọc tìm dữ liệu

Hoặc

lọc tìm dữ liệu

  • Màn hình hiển thị đầy đủ chứng từ

màn hình hiển thị đầy đủ


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh