Với một số đối tượng phải theo dõi với số lượng lớn nhằm thuận tiện cho công tác quản lý đối tượng thì phải phân chia đối tượng ra thành nhiều nhóm. Trình tự thực hiện thêm nhóm đối tượng tương tự như thêm mới danh mục đối tượng.

Vào chức năng Danh muc > Chọn đối tượng cần thiết lập > Phân nhóm

Ví dụ phân nhóm cho đối tượng khách hàng

Vào chức năng Danh mục > Khách hàng > Phân nhóm

phân nhóm

Màn hình phần mềm hiển thị:

danh mục nhóm khách hàng

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh