Sau khi phần mềm hiển thị cửa sổ thêm mới nhóm đối tượng.

  • Để tiến hành thêm mới nhấn nút , màn hình hiển thị thêm dòng thêm mới nhóm đối tượng hiển thị

thêm nhóm đối tượng

  • Sau đó tiếp tục nhập trực tiếp các thông tin về nhóm đối tượng như mã đối tượng, tên đối tượng, ghi chú (nếu có)...
  • Cuối cùng để lưu lại nhóm chứng từ nhấn nút

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh