Chủ để này trình bày cách thực hiện các phương pháp xuất kho.

1. Phần mềm hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho:

  • Bình quân thời điểm: Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá xuất kho được tính mỗi khi nhập một lô hàng, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

Đơn giá xuất kho lần thứ i = (Trị giá vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Trị giá vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i)/(Số lượng vật tư hàng hóa tồn đầu kỳ + Số lượng vật tư hàng hóa nhập trước lần xuất thứ i)

  • Bình quân cuối kỳ: Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá xuất kho được tính vào cuối kì hạch toán

Đơn giá xuất kho bình quân trong kỳ của một loại sản phẩm = (Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ) / (Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ)

  • Thực tế đích danh: Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.
  • Nhập trước - xuất trước (FIFO): Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng còn lại cuối kỳ là hàng được mua hoặc sản xuất ở thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.
  • Nhập sau - xuất trước (LIFO): Phương pháp này giả định là hàng được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là những hàng được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ.

2. Để chọn phương pháp xuất kho, thực hiện theo trình tự sau:

  • Chọn phương pháp tính giá xuất kho tại chức năng Thông số kế toán. Vào Quản trị >> Thông Số >>  Kế toán

Lưu ý: chọn phương pháp xuất kho Đích danh khi doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính giá xuất kho là: Thực tế đích danh, LIFO, FIFO

  • Nếu chọn theo phương pháp xuất kho đích danh, phải xác định theo dõi đích danh từng định khoản hay từng chứng từ theo phương pháp FIFO hay LIFO tại mục Tùy chọn trong bước thiết lập Hệ thống tài khoản.

Ví dụ về cách chọn phương pháp xuất kho: nhập trước - xuất trước

Bước 1: Vào Tab Quản trị > Thông số > Kế toán . phần mềm mở ra cửa sổ thiết lập thông số kế toán. Tích chọn vào ô Mở ra để sửa và chọn phương pháp tính giá xuất kho Đích danh

thông số kế toán

Bước 2: Vào tab Quản trị > Hệ thống tài khoản > Chọn tài khoản 15X, mở tab tùy chọn . Chọn theo dõi đích danh từng định khoản (hoặc đích danh từng chứng từ) bên Có Theo phương pháp FIFO

hệ thống tài khoản

Bước 3. Cuối cùng nhấn nút Lưu để lưu lại

3. Cách thức nhập định khoản đối với từng phương pháp

Tùy theo từng phương pháp tính giá xuất kho mà doanh nghiệp chọn khác nhau thì có cách nhập số liệu khác nhau. Thường phần mềm sẽ tự động tình giá xuất kho theo phương pháp bình quân thời điểm đối với từng nghiệp vụ xuất kho.

  • Phương pháp bình quân thời điểm: Khi nhập chứng từ, chỉ cần nhập số lượng hàng xuất kho phần mềm sẽ tự động tính giá trị bình quân thời điểm của hàng hóa đó trong kho để tự động nhập đơn giá và tính giá thành.
  • Phương pháp bình quân cuối kì: Khi nhập chứng từ, chỉ cần nhập số lượng, phần mềm sẽ tạm tính đơn giá xuất kho theo giá bình quân thời điểm. Đến cuối kì, khi tổng hợp số liệu phần mềm sẽ tính lại đơn giá bình quân cuối kì cho tất cả các chứng từ xuất kho.
  • Phương pháp đích danh, LIFO, FIFO: Khi nhập chứng từ, sau khi chọn hàng hóa và kho hàng (nếu có), người dùng bắt buộc phải chọn chính xác số đích danh số lô hàng xuất ra.

xuất bán hàng thương mại

chọn thông tin xuất hàng

Các bước chọn đích danh số hàng xuất ra:

1. Chọn số lượng hàng xuất ra bằng cách gõ trực tiếp, hoặc tính theo công thức

2. Bấm vào nút chọn: Phát sinh theo phương pháp LIFO hoặc FIFO để phần mềm tự động tìm ra thông tin lô hàng cần xuất phù hợp (căn cứ vào số lượng xuất, phương pháp xuất kho, số hàng tồn thực tế có trong kho). Nếu sử dụng phương pháp thực tế đích danh thì bỏ qua bước này.

3. Nếu sử dụng phương pháp xuất kho thực tế đích danh thì sau khi chọn số lượng xuất, chọn nút để chọn đúng lô hàng cần xuất.

4. Cuối cùng để lưu lại nhấn nút , sau đó tắt cửa sổ chọn đích danh hàng hóa xuất kho.

Lưu ý: Đối với phương pháp FIFO người dùng có thể chỉ nhập số lượng khi xuất kho, còn đơn giá sẽ được tính lại khi tổng hợp số liệu cuối kì

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh