Quản lý người dùng

Cho phép thiết lập các biện pháp quản lý người dùng sử dụng phần mềm. Sử dụng 2 chức năng là thêm mới người dùng, hiệu chỉnh người dùng, xóa một đối tượng trong danh sách người dùng.

Thêm mới người dùng

1. Vào menu Quản trị > Quản lý người dùng. Màn hình phần mềm hiển thị:

quản lý người dùng

2. Nhấn nút để thêm mới người dùng. Màn hình hiển thị dòng thêm mới:

thêm người dùng

3. Nhập các thông tin cần thiết cho người dùng. Nhập trực tiếp vào lưới dữ liệu

nhập các thông tin người dùng

Có thể đặt mật khẩu đăng nhập cho từng người sử dụng riêng biệt bằng cách:

  • Nhấp đôi chuột vào đặt mật khẩu, sau đó phần mềm hiển thị

đổi mật khẩu

  • Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.
  • Cuối cùng nhấn nút để đồng ý đặt mật khẩu, nhấn nút nếu không muốn lập mật khẩu

4. Nhấn nút để lưu lại thông tin vừa nhập

Hiệu chỉnh thông tin người dùng

1. Chọn một người dùng trong danh mục, dòng được chọn sẽ được bôi đậm màu.

hiệu chỉnh thông tin người dùng

2. Thay đổi thông tin người dùng vừa được chọn ngay trong lưới dữ liệu.

3. Nhấn nút để lưu lại thông tin vừa được thay đổi.

Xóa một đối tượng trong danh sách người dùng

1. Chọn một người dùng trong danh mục, dòng được chọn sẽ được bôi đậm màu.

2. Nhấn nút để thực hiện xóa người dùng.

3. Phần mềm thông báo người dùng có muốn xóa người dùng đã chọn.

thông báo

  • Chọn hoặc nhấn phím tắt N trên bàn phím đề đồng ý xóa dữ liệu.
  • Chọn hoặc nhấn phím tắt K trên bàn phím để không đồng ý xóa dòng dữ liệu đó.

Nếu muốn xóa nhiều người dùng, sử dụng tổ hợp phím Shift hay Ctrl và nút chuột trái để chọn nhiều đối tượng.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh