Quản lý vai trò

Cho phép người sử dụng quản lý vai trò sẽ được gán cho từng người dùng sử dụng phần mềm. Thao tác sử dụng trong phần này tương tự như trong phần Quản lý người dùng. Vai trò là chức năng chuyên môn của từng nhân viên hệ thống người sử dụng

Mở tab vai trò bằng cách Vào menu Quản trị > Quản lý người dùng > Vai trò

vai trò người dùng

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh