Mở chức năng này phần mềm sẽ tự động tiến hành bảo trì dữ liệu. Khi phần mềm hoạt động chậm ( do số lượng chứng từ nhập vào lớn...) thì chọn chức năng này sẽ làm cho phần mềm hoạt động nhanh hơn.

Ngoài ra, khi ta xoá số liệu thì số liệu chưa bị xoá hẳn mà chỉ bị đánh dấu xoá và sẽ không tham gia vào các tính toán. Cùng với thời gian những số liệu bị xoá có thể rất nhiều và sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý. Vì vậy, định kỳ khoảng một tháng một lần nên thực hiện chức năng bảo trì dữ liệu để chương trình xoá hẳn các bản ghi bị đánh dấu xoá ra khỏi chương trình.

Vào menu Quản trị > Bảo trì dữ liệu

quản trị bảo trì dữ liệu

bảo trì dữ liệu

Trong này có nhiều chức năng bảo trì dữ liệu, có thể chọn các chức năng phù hợp nếu muốn thay đổi.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh