• Kỳ kế toán: phần mềm hỗ trợ lập kỳ kế toán theo thời gian bất kỳ (tháng, quý, sáu tháng, năm), thời gian của các kỳ kế toán có thể khác nhau cho phép thay đổi khi yêu cầu quản lý hoặc hoạt động doanh nghiệp cần theo đổi.
  • Việc phân chia thành các kỳ kế toán giúp cho việc quản lý sổ sách, kết chuyển, khóa sổ được thuận lợi và rõ ràng.
  • Các chứng từ khi được nhập vào phần mềm đều thuộc kỳ kế toán nhất định căn cứ vào ngày ghi sổ của chứng từ.
  • Khi đăng nhập, phần mềm xác định căn cứ vào Ngày làm việc để xác định kỳ kế toán đang sử dụng và hiển thị ở thanh trạng thái. Để xem số liệu kế toán ở các kỳ kế toán khác nhau, thực hiện thay đổi Ngày làm việc.
  • Chức năng này cho phép quản lý các kỳ kế toán, thực hiện khóa sổ, mở sổ đối với mỗi kỳ kế toán.
  • Mở màn hình xem Kì kế toán bằng cách: Vào menu Quản trị > Kì kế toán

quản trị kỳ kế toán

kỳ kế toán

Thông tin một kỳ kế toán: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái khóa sổ.

Thực hiện thêm kì kế toán khi có nhu cầu, bằng cách nhấn nút , lưu ý thời gian trong 1 kỳ khi thêm phải phù hợp với kỳ kế toán (tháng, quý, năm) đã thiết lập từ khi cài đặt.

Sau đó nhập thông tin thời điểm bắt đầu và kết thúc kì kế toán. Cuối cùng nhấn nút để lưu lại

Lưu ý: Đối với kỳ kế toán đã có chứng từ phát sinh thì không thể xóa hoặc điều chỉnh lại ngày bắt đầu và ngày kết thúc

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh