Chức năng này cho phép mở khóa sổ đối với kỳ kế toán đã bị khóa sổ. Nên phân quyền sử dụng chức năng này nhằm đảm bảo tính an toàn dữ liệu( người dùng đăng nhập trái phép để sửa số liệu đã khóa sổ)

Cách mở khóa sổ: Vào menu Quản trị > Mở khóa sổ

quản trị mở khoá sổ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh