Chức năng này nhằm phục hồi dữ liệu sau khi dữ liệu phần mềm bị mất.

Mở chức năng này: Vào menu Quản trị > Phục hồi dữ liệu

Sau đó tiến hành các bước như hướng dẫn phục hồi dữ liệu khi khởi tạo tập tin dữ liệu

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh