Chức năng này cho phép quản lý danh mục người sử dụng, danh mục vai trò, gán vai trò sử dụng cho người sử dụng và phân quyền chức năng, báo cáo, nhóm chứng từ cho từng vai trò.

Để vào chức năng này: Vào Menu Quản trị > Quản lý người dùng

quản trị quản lý người dùng

Gồm có các phần

  • Người dùng: quản lý danh sách những người sử dụng phần mềm.
  • Vai trò: quản lý danh sách các vai trò đối với hệ thống phần mềm
  • Gán vai trò: phân vai trò cho từng người sử dụng
  • Phân quyền: phân quyền trên chức năng của mỗi vai trò

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh