Để phần mềm theo dõi tiếp tục số dư các tài khoản (số dư trước khi đưa vào sử dụng phần mềm), số dư công nợ, nguyên giá và giá trị đã khấu hao, số lượng hàng tồn kho, … Một số tài khoản yêu cầu phải nhập số dư chi tiết là những tài khoản có đối tượng theo dõi kèm theo. Đối với các doanh nghiệp theo dõi đích danh công nợ, xuất kho đích danh cần nhập số tồn đích danh theo từng chứng từ, từng lô hàng.

Để nhập số dư kỳ đầu tiên, thực hiện như sau:

1. Chọn chức năng nhập số dư tài khoản kỳ đầu tiên. Bằng cách: Vào Quản trị > Số dư ban đầu. Sau đó phần mềm sẽ tự động chuyển về kì kế toán đầu tiên và xuất hiện màn hình.

quản trị số dư ban đầu

số dư tài khoản

2. Nhập số dư của các tài khoản và chi tiết theo từng đối tượng nếu có. Bằng cách nhấn nút "Thêm" và tiến hành nhập các số liệu tương ứng.

Hoặc nếu doanh nghiệp có số liệu kế toán đầu kì tương đối lớn thì có thể nhập số liệu từ file Excel theo mẫu của phần mềm. Thực hiện bằng cách kích phải chuột giữa vùng trắng của màn hình nhập số liệu chọn Nhận dữ liệu từ Excel. Sau đó thực hiện như hướng dẫn trên phần mềm.

nhận dữ liệu từ excel

Mẫu tập tin Excel: người dùng phải lập 1 tập tin Excel với mẫu như hướng dẫn để có thể nhập số liệu vào phần mềm.

mẫu tập tin excel về số dư ban đầu

mẫu tập tin excel về số dư ban đầu

3. Nhập số liệu báo cáo tài chính của năm trước để đưa vào các báo cáo tài chính cho năm hiện tại. Thực hiện bằng cách nhập số liệu trực tiếp vào lưới dữ liệu


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh