Chức năng này cho phép thiết lập các thông số hệ thống như số chữ số thập phân, thư mục sao lưu dữ liệu...

Để mở chức năng này: Vào menu Quản trị > Thông số > Hệ thống

quản trị thông số hệ thống  thông số hệ thống

Cách thực hiện

1. Nhập các thông tin về Số chữ số thập phân, Số chữ số thập phân của tỷ lệ %.

Mục đích: Định dạng số chữ số thập phân cho giá trị số lượng, đơn vị tính, tỷ giá.

2. Tùy chọn các thông tin về quá trình Thực hiện hoặc Tùy chọn sao lưu.

3. Nhập thư mục sao lưu dữ liệu.

Mục đích: phần mềm sẽ tự động tạo file sao lưu dữ liệu. Ngoài ra khi gặp sự cố và cài đặt lại, khi không tìm thấy file dữ liệu thì sẽ dùng file này để Phục hồi dữ liệu.

Những bước trên đã được thiết lập khi cài đặt phần mềm. Nếu người dùng muốn thay đổi thì vào chức năng này.

4. Chọn ghi nhật kí sử dụng và chọn thời gian tự động xóa nhật kí: khi chọn chức năng này phần mềm sẽ tự động lưu nhật kí các thao tác của người sử dụng phần mềm theo thời gian.

Người dùng nên sao lưu các tập tin theo định dạng: Mã đơn vị - Năm - Tháng - Ngày. Ví dụ: TONY-2008-11-20.tbk.

       Nên sao chép định kỳ tập tin dữ liệu, tập tin sao lưu vào nơi lưu trữ an toàn khác (ghi vào CD,usb).

       Trong trường hợp sử dụng nhiều máy trong mạng LAN, thư mục sao lưu là thư mục tại máy chủ.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh