Chức năng này cho phép người sử dụng thiết lập các thông số phần mềm.

Để thiết lập thông số có hiệu lực yêu cầu phải khởi động lại phần mềm.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh