Menu này bao gồm các chức năng liên quan đến thiết lập thông số chính cho phần mềm, hệ thống tài khoản, phân quyền, quản lý dữ liệu, quản lý kỳ kế toán, ...

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh