Chủ đề này giới thiệu các cách sắp xếp chứng từ theo những tiêu thức khác nhau để dễ dàng tìm chứng từ cần thiết. Các bước sắp xếp được tiến hành như sau:

Bước 1:

  • Chọn tiêu thức cần sắp xếp. Ví dụ bạn muốn sắp xếp thứ tự tăng dần theo ngày chứng từ thì tiêu thức sắp xếp là ngày chứng từ, hay nếu muốn chọn thứ tự sắp xếp theo số Thành tiền tăng dần thì tiêu thức sắp xếp được chọn là Thành tiền
  • Chọn tiêu thức bằng cách nhấp chuột vào tiêu đề cột tương ứng
  • Bước 2:
  • Sắp xếp chứng từ theo thứ tự tăng dần hay giảm dần bằng cách trỏ chuột vào biểu tượng sắp xếp chứng từ hay sắp xếp chứng từ
  • Mũi tên hướng xuống sắp xếp theo thứ tự giảm dần
  • Mũi tên hướng lên sắp xếp theo thứ tự tăng dần
  • Với các trường nhập dữ liệu kí tự thì sắp xếp theo thứ tự Alphabet A Z hay ngược lại

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh