Sổ chi tiết bán hàng thể hiện chi tiết thông tin tài khoản doanh thu(511) theo dõi theo từng chứng từ và các phát sinh doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu(nếu có) theo từng loại hàng hóa, dịch vụ, đối tượng. Để theo dõi chi tiết bán hàng của tất cả hàng hóa, dịch vụ người dùng không chọn tại mục Hàng hóa.

Sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi tiết bán hàng

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh