Sổ này theo dõi chi tiết vật liệu, dụng cụ, hàng hóa, theo số lượng xuất và số lượng bán ra. Sổ này được lập dựa trên sổ chi tiết 152 và số lượng khi bán hàng 511, chứ không phản ánh đúng thực tế nhập xuất tồn. Sổ này dùng để kiểm tra xem lượng hàng nào bán nhưng lại bị âm và âm ở chứng từ hay thời gian nào để người dùng có thể vào sửa lại.

sổ chi tết vật liệu, dụng cụ, hàng hóa và bán hàng

sổ chi tết vật liệu, dụng cụ, hàng hóa

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh