Sổ chi tiết(Vật liệu, dụng cụ, hàng hóa...) thể hiện thông tin của từng vật liệu, dụng cụ, hàng hóa theo từng kho hàng chi tiết theo từng chứng từ và tình trạng nhập xuất tồn của tất cả các vật liệu, dụng cụ, hàng hóa...Từ những thông tin này người dùng có thể tìm nhanh thông tin số liệu lấy nguồn từ chứng từ nào để có thể sửa lỗi nhanh(nếu có). Muốn theo dõi tất cả hàng hóa trong 1 kho người dùng không chọn chi tiết tại mục Hàng hóa, muốn theo dõi 1 loại hàng hóa trong tất cả các kho hàng thì không chọn chi tiết tại Kho hàng.

sổ chi tết vật liệu, dụng cụ, hàng hóa

sổ chi tết vật liệu, dụng cụ, hàng hóa

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh