Để triền khai cần có:

  • Máy chủ: chứa dữ liệu vì thế cần có máy cấu hình mạnh chạy ổn định
  • Các máy trạm: có thể là máy tính bình thường, đảm bảo yêu cầu về phần cứng - phần mềm
  • Router: một thiết bị chuyên dụng để kết nối các máy tính
  • Dưới đây là sơ đồ triển khai:

sơ đồ triển khai

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh