Sổ tiền gửi ngân hàng (1 tài khoản ngân hàng) theo dõi chi tiết số dư, số thu vào, rút ra của tài khoản tiền gửi ngân hàng theo từng tài khoản ngân hàng riêng biệt. Tuy nhiên để có thể theo dõi thông tin tiền gửi ngân hàng của nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau thì người dùng không chọn ở mục tài khoản ngân hàng như ví dụ dưới.

Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ tiền gửi ngân hàng

Phần mềm kế toán miễn phí!