Sổ tổng hợp tài khoản thể hiện thông tin biến động của một tài khoản được chọn, có thể chi tiết theo từng đối tượng cần theo dõi. Báo cáo này theo dõi thông tin tổng hợp theo từng tài khoản đối ứng giúp người dùng theo dõi tình hình biến động của tài khoản đang theo dõi theo chi tiết tài khoản đối ứng.

Sổ tổng hợp tài khoản

Sổ tổng hợp tài khoản

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh