Công cụ này cho phép thiết lập các báo cáo tài chính, thêm báo cáo, thay đổi các chỉ tiêu, định nghĩa lại cách tính cho từng dòng chỉ tiêu của BCTC. Đặc điểm này giúp cho người sử dụng có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của doanh nghiệp hoặc khi quy định về báo cáo tài chính có sự thay đổi.

Việc lập báo cáo tài chính luôn phụ thuộc vào hệ thống tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán áp dụng tại đơn vị. Trường hợp hệ thống tài khoản có bổ sung thêm các tài khoản mới thì có thể phải điều chỉnh lại công thức tổng hợp số liệu của các báo cáo tài chính

Để mở công cụ này Vào Menu Công cụ > Thiết lập báo cáo tài chính

công cụ thiết lập báo cáo tài chính

thiết lập báo cáo tài chính

thiết lập báo cáo tài chính

Người dùng có thể sử dụng các nút chức năng Thêm, Xóa, Thêm nục số liệu, Xóa mục số liệu để có thể sửa lại báo cáo tài chính theo đặc thù doanh nghiệp mình. Các định nghĩa cho chỉ tiêu gồm có:

  • Theo số dư tài khoản: Số liệu trên báo cáo được lấy từ số dư bên Nợ/Có của tài khoản chọn
  • Theo số phát sinh tài khoản: Số liệu trên báo cáo được lấy từ số phát sinh bên Nợ/ Có của tài khoản chọn
  • Theo số phát sinh cặp tài khoản: Số liệu được lấy từ số kết chuyển của cặp tài khoản được chọn
  • Theo công thức: Số liệu được lấy theo công thức người dùng thiết lập

Tùy theo mỗi báo cáo hay đặc trưng của từng chỉ tiêu để người dùng có thể thiết lập báo cáo tài chính đúng với chuẩn mực kế toán và phù hợp với đặc thù doanh nghiệp mình.

Ví dụ thêm chỉ tiêu số dư bên Nợ của tài khoản 1548 vào mục Hàng tồn kho (mã số 141) trên bảng cân đối kế toán.

Bước 1: Chọn tên Báo cáo cần định nghĩa lại: Bảng cân đối kế toán

Bước 2: Chọn chỉ tiêu hàng tồn kho (mã số 141).

Bước 3: Vào mục định nghĩa cho chỉ tiêu. Chọn Theo số dư tài khoản

Bước 4: Nhấn nút <Thêm mục số liệu>.

Bước 5: Chọn số dư bên Nợ cuối kì theo đối tượng tài khoản 1548

Bước 6: Nhấn nút <Lưu> để lưu lại thông tin vừa thiết lập

thiết lập báo cáo tài chính

Các định nghĩa báo cáo tài chính được liệt kê tại hướng dẫn theo nghiệp vụ - Báo cáo tài chính gồm có:

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh