Thiết lập hệ thống tài khoản nhằm thiết lập những đối tượng cần theo dõi theo từng tài khoản nhất định hay thiết lập những chức năng khác liên quan đến hệ thống tài khoản giúp cho việc nhập số liệu nhanh hơn và chính xác hơn. Vì thế cần phải thiết lập hệ thống tài khoản trước khi sử dụng phần mềm. Cách thức thực hiện được hướng dẫn chi tiết tại chức năng Hệ thống tài khoản trong menu Quản trị

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh