Bất cứ một tổ chức kế toán nào cũng phải thiết lập mô hình phân quyền, phân chia trách nhiệm công việc theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm của kế toán. Đặc biệt khi sử dụng kế toán máy, tất cả các thông tin kế toán đều được lưu trữ vào phần mềm thì vấn đề phân quyền và quản lý người dùng càng phải được chú trọng. Khi thiết lập mô hình phân quyền thì tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng kế toán viên, người quản lý có thể thiết lập từng chức năng truy cập vào dữ liệu của phần mềm đối với từng người sử dụng là khác nhau để đảm bảo tính so sánh và tính an toàn của dữ liệu.

  • Phân quyền sử dụng chức năng của chương trình
  • Phân quyền tác động dữ liệu (Thêm, Sửa, Xóa)
  • Phân quyền sử dụng báo cáo
  • Phân quyền sử dụng nhóm chứng từ

Cách thức tiến hành thiết lập mô hình phân quyền quản lý người dùng được hướng dẫn tại chức năng Quản lý người dùng

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh