Công cụ này sử dụng để thiết lập các bước để phần mềm tự động xuất kho giá vốn khi có phát sinh nghiệp vụ bán hàng.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng này người dùng chỉ nhập hàng hóa vào 1 kho, nếu muốn phân loại có thể phân nhóm hàng hóa.

Mở công cụ này bằng cách: Vào menu Công cụ > Thiết lập tự động xuất kho giá vốn

Người dùng phải thiết lập tất cả những nghiệp vụ doanh thu có phát sinh giá vốn tại đơn vị, như vậy phần mềm mới tự động phát sinh tất cả các nghiệp vụ xuất kho giá vốn diễn ra tại đơn vị.

Bằng cách nhấn nút phần mềm sẽ xuất hiện dòng số liệu định nghĩa. Với từng dòng phải thiết lập tài khoản doanh thu tương ứng với đó là tài khoản giá vốn, tài khoản hàng hóa (155,156,152...) và chọn nhóm chứng từ tương ứng.

công cụ thiết lập tự động xuất kho giá vốn định nghĩa xuất kho tự động

Kết quả khi thực hiện định nghĩa.

1.Ví dụ khi xảy ra nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán hàng hóa:

Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK 33311

lập phiếu doanh thu bán hàng hoá

2. Sau khi lưu chứng từ phản ánh doanh thu hàng hóa phần mềm hiển thị thông báo:

thông báo đã thực hiện xuất kho tự động

3.Tiếp tục mở phân hệ kế toán quản lý kho, phần mềm sẽ hiển thị bút toán tự động như đã cài đặt

Nợ TK 632/ Có TK 156

phiếu xuất kho tự động

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh