Với những doanh nghiệp bán hàng thương mại thì trước khi sử dụng phần mềm nên thiết lập tự động xuất kho giá vốn để phần mềm tự động phát sinh chứng từ xuất kho giá vốn khi có nghiệp vụ bán hàng xảy ra nhằm tiết kiệm thời gian cũng như tránh việc nhập sót số liệu.

Ví dụ khi nhập định khoản doanh thu Nợ TK .../ Có TK 5111 thì phần mềm sẽ tự động định khoản giá vốn  Nợ TK 632/ Có TK ....

Cách thức tiến hành chức năng này được hướng dẫn tại bước Thiết lập tự động xuất kho giá vốn trong menu Công cụ

Lưu ý: Muốn phần mềm chạy tự động chức năng này thì hàng hóa nhập kho của doanh nghiệp chỉ được để vào 1 kho như đã thiết lập. Nếu số lượng hàng hóa lớn và cần phân loại người dùng có thể phân nhóm cho danh mục hàng hóa đó.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh