Trước khi sử dụng phần mềm phải thiết lập các tùy chọn về tham số của hệ thống - kế toán nhằm khai báo các thông tin theo đặc thù của doanh nghiệp giúp cho việc nhập số liệu và quản lý số liệu được chính xác hơn.

Hướng dẫn khai các tùy chọn của hệ thống - kế toán tại chức năng Tùy chọn trong menu Hệ thống

Hướng dẫn khai các tham số của hệ thống - kế toán tại chức năng Thông số trong menu Quản trị

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh