Thỏa thuận bản quyền giữa người sử dụng phần mềm Tony Accounting với Công ty phần mềm T.O.N.Y cho các phần mềm, các tập tin phát sinh từ phần mềm, tài liệu, tài liệu trực tuyến của Công ty phần mềm T.O.N.Y.

1. Người sử dụng được phép: Công ty phần mềm T.O.N.Y cho phép cá nhân hay đơn vị sở hữu hợp lệ phần mềm Tony Accounting được phép sao chép với mục đích bảo quản, đào tạo nội bộ với số lượng không hạn chế.


2. Bản quyền tác giả: Phần mềm Tony Accounting đã được đăng ký bản quyền tác giả bởi Công ty phần mềm T.O.N.Y.


3. Nghiêm cấm: Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép hoặc sửa đổi hoặc bắt chước vì mục đích thương mại. Các cá nhân hoặc đơn vị không được phép tìm cách dịch lại hoặc lấy cắp chương trình nguồn. Không được phép bán lại dưới bất kỳ hình thức nào.


4. Vi phạm: Nếu cá nhân hay đơn vị tìm cách vi phạm những điều đã nói trên, tác giả chương trình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc số liệu hay chương trình bị phá hủy hoặc các hỏng hóc gây ra cho máy tính.


5. Bảo hành: Công ty phần mềm T.O.N.Y chỉ cam kết bảo hành các phiên bản thương mại của phần mềm Tony Accounting. Thời hạn bảo hành là 12 tháng.


6. Trách nhiệm: Công ty phần mềm T.O.N.Y không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc mất mát số liệu do phần cứng hỏng, do virus máy tính, thiên tai, địch họa hay người sử dụng vô tình hay cố ý gây ra.


Nếu bạn chấp nhận và hiểu tất cả các điều đã thỏa thuận trên xin bạn vui lòng chịu trách nhiệm và thực hiện chúng.

Nếu có điều gì chưa hiểu hay nghi ngờ làm ơn liên hệ với Công ty phần mềm T.O.N.Y để có được sự giải đáp.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh