Mở chức năng tổng hợp số liệu cuối kì. Mục chọn các chức năng tính đơn giá bình quân cuối kì hiển thị:

tính đơn giá bình quân cuối kỳ

1. Phát sinh tự động xuất kho giá vốn

Khi chọn chức năng này phần mềm tự động phát sinh định khoản xuất kho giá vốn. Ví dụ: Khi bán hàng hóa thu tiền ngay định khoản:

a) Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 111/ Có TK 511

b) Ghi nhận giá vốn: Nợ TK 632/ Có TK 156

Thì định khoản (b) sẽ được phần mềm tự động thực hiện. Khi bán hàng người dùng chỉ nhập định khoản (a).

Muốn phần mềm thực hiện chức năng này người dùng phải thiết lập tự động xuất kho giá vốn nhằm định nghĩa các bút toán phản ánh doanh thu và xuất kho giá vốn tương ứng. Mặc dù sau khi thiết lập tự động xuất kho giá vốn, với mỗi định khoản doanh thu phần mềm sẽ tự động phát sinh các định khoản giá vốn tương ứng. Vậy chức năng này có tác dụng khi đầu kì người dùng chưa thiết lập tự đông xuất kho giá vốn nên với mỗi nghiệp vụ doanh thu phần mềm không phát sinh tự động xuất kho giá vốn hoặc trong trường hợp người dùng đã xóa định khoản xuất kho giá vốn. Ngoài ra chức năng này còn có tác dụng ra soát lại tất cả các nghiệp vụ phát sinh giá vốn tương ứng với doanh thu trong kì.

1.1. Cho xuất kho ngay cả khi tồn kho âm

Chọn vào mục 1.1 này thì khi xuất kho tự động nếu gặp mặt hàng tồn kho âm thì vẫn làm phiếu xuất kho tự động. Trường hợp không chọn thì phần mềm sẽ không làm phiếu xuất kho.

Lưu ý: Nếu người dùng đã nhập định khoản phản ánh giá vốn trực tiếp khi có định khoản phát sinh doanh thu thì không được chọn chức năng này vì sẽ dẫn tới hiện tượng trùng chứng từ (1 chứng từ do người dùng nhập, 1 chứng từ do phần mềm tự động nhập)

2. Chức năng cập nhật đơn giá xuất kho

Chọn các nhóm chừng từ xuất kho, khi thực hiện phần mềm sẽ tự động tính và cập nhật lại đơn giá cho các phiếu xuất kho.

Trong mỗi định khoản liên quan đến xuất kho thì phần mềm sẽ tự động tính theo giá xuất kho theo phương pháp đã chọn. Tuy nhiên, có những trường hợp người dùng nhập sót hóa đơn xuất ra, hóa đơn nhập vào dẫn tới việc phần mềm tính giá xuất kho bị sai. Ví dụ: người dùng chọn phương pháp tính giá xuất kho là bình quân thời điểm, việc nhập sót hóa đơn nhập vào xuất ra sẽ dẫn tới đơn giá xuất kho bình quân khi phần mềm tự động tính khác với đơn giá thực tế xảy ra (sau khi đã nhập lại số hóa đơn bị sót). Vậy chức năng này sẽ cập nhật lại đơn giá cho các phiếu xuất kho, tính lại toàn bộ các phiếu xuất kho đã chọn theo phương pháp tính giá xuất kho đã chọn.

Người dùng cần chọn chức năng này khi có các nghiệp vụ liên quan đến xuất kho. Chọn các phiếu xuất kho thực sự phát sinh hoặc có thể chọn tất cả các phiếu xuất kho

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh