STT

Nội dung

Hạch toán

1

Cuối kì kế toán năm, xác định các khoản vay dài hạn đến hạn trả của kì kế toán năm tiếp theo

Nợ TK 341: Vay dài hạn

 Có TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả

2

Trả tiền vay bằng hàng hóa, tài sản...

Nợ TK 3411,311

 Có TK 156,153, 211...

Các bước để lập chứng từ:

Ví dụ với nghiệp vụ: Cuối kì kế toán năm 2011, xác định khoản vay dài hạn đến hạn trả của kì kế toán năm 2012 là 16.000.000 đồng

Bước 1: Căn cứ vào nghiệp vụ, thực hiện nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh trùng chứng từ. Chọn chứng từ nhập vào phù hợp. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn những ví dụ thường gặp về những ngiệp vụ cần nhập vào chứng từ Trả tiền vay (những nghiệp vụ hạch toán Nợ TK 311,341. Từ đó với nghiệp vụ này người dùng sẽ chọn Phân hệ hạch toán là kế toán tiền vay và chứng từ cần nhập là trả tiền vay.

Bước 2: Sau khi đã chọn được phân hệ hạch toán và chứng từ cần nhập vào phù hợp. Nhấn nút để thêm mới chứng từ.

lập chứng từ trả tiền vay

Bước 3: Phần mềm hiển thị màn hình nhập chứng từ. Thực hiện việc nhập thông tin chứng từ.

nhập thông tin chứng từ

Bước 4: Nhấn nút để lưu lại chứng từ8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh